Upozornenie: Vyhlasujem, že nie som licencovaný psychológ, lekár alebo iný špecialista v oblasti poskytovania odbornej starostlivosti. Moje služby nenahrádzajú odbornú starostlivosť psychológov alebo iných lekárov, psychiatrov alebo iných odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Súhlasíte a beriete na vedomie, že v žiadnom prípade neposkytujem lekárske rady ani rady týkajúce sa mentálneho alebo duševného zdravia. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa vášho zdravia alebo konkrétnych problémov sa vždy obráťte na svojho vlastného lekára a/alebo odborníka na mentálne a duševné zdravie.

Upozorňujem, že informácie uvedené na tejto webovej stránke slúžia len na vzdelávacie a informačné účely a výlučne len pre vlastnú potrebu. Všetky informácie na tejto webovej stránke sú poskytované v dobrej viere, avšak neposkytujem žiadnu garanciu akéhokoľvek druhu, týkajúcu sa presnosti, primeranosti, platnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo úplnosti akýchkoľvek informácií. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vám vzniknú v dôsledku používania tejto webovej stránky alebo spoliehania sa na akékoľvek informácie uvedené na tejto webovej stránke. Používanie stránky a spoliehanie sa na akékoľvek informácie na stránke je výlučne na vaše vlastné riziko.

Dovoľujem si vás upozorniť, že nezaručujem žiadne výsledky informácií uvedených na tejto webovej stránke. Zdieľam vzdelávacie a informačné nástroje, upozorňujem však, že váš konečný úspech alebo neúspech bude vždy výsledkom vášho vlastného úsilia, rozhodnutia, vašej konkrétnej situácie a nespočetných ďalších okolností, ktoré sú mimo môjho dosahu a kontroly.