1.Usporiadatelia súťaže

 

Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Vyhraj zápisník” pre fanúšikovskú stránku Som Idealista (ďalej len „Súťaž“) je Som Idealista s.r.o., Bernolákova 6527/12, 08001 Prešov, IČO: 53392841, Zápis: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41271/P

(ďalej len „Usporiadateľ“).

2.Termín a miesto konania súťaže

Odsek 1: Súťaž prebieha od vyhlásenia 24.04.2023 do 01.05.2023 23:59.

Odsek 2: Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook a Instagram na fanúšikovských stránkach s názvom Som Idealista:

Facebook: https://www.facebook.com/somidealista/

Instagram: https://www.instagram.com/somidealista/

3. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnych sietí Facebook a Instagram (ďalej len „užívatelia“). Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.

Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a i zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.

Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich časti pri ich zapojení sa do súťaže.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

4. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažiaceho je uverejniť komentár pod súťažným statusom.

Odpoveď musí súťažiaci vložiť do komentárov k danému súťažiacemu príspevku. Pridávať odpovede môžu súťažiaci dovtedy, kým nebude súťaž ukončená.

Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

5. Ceny

Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže sa súťaží celkovo o 2 zápisníky (zápisník Som Idealista) – 1x zápisník podľa vlastného výberu na sociálnej sieti Instagram, 1x zápisník podľa vlastného výberu na sociálnej sieti Facebook v hodnote 14,90 EUR s DPH za jeden zápisník.

Dvom výhercom bude udelená jedna cena v deň vyhlásenia výsledkov – 02.05.2023.

Odsek 2: Výherca súťaže bude informovaný o výhre pod súťažným príspevkom na profiloch Som Idealista. Výherca bude vyzvaný ku kontaktu.

6. Určenie výhercu

Odsek 1: Určenie výhercu súťaže prebehne v deň vyhlásenia výsledkov súťaže. Výherca bude vyžrebovaný náhodne elektronicky prostredníctvom aplikácie, čo bude zabezpečené zo strany Organizátora.

Do žrebovania budú zaradení účastníci, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.

Odsek 2: Výhercovi bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 30 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov v rámci Slovenskej republiky.

Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá alebo ju dodá nekompletnú, prebehne opätovné žrebovanie a výhra bude postúpená novému výhercovi, ktorý uverejnil komentár počas trvania súťaže.

Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu.

Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

7. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a odovzdanie ceny. Po odovzdaní ceny a ukončení celej súťaže, nebude usporiadateľ nijako evidovať ani spracovávať osobné údaje účastníkov súťaže.

Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Bratislave, dňa 23.04.2024 o 08:00